Privacy Policy

Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i
przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie
Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz
Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia
obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i
podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest
firma “FachArt Tomasz Błaszczyk”, prowadząca działalność pod adresem:
ul. Jeziorna 63, 97-300, Piotrków Tryb., o nadanym numerze identyfikacji
podatkowej (NIP): 7712697521, świadcząca usługi drogą elektroniczną za
pośrednictwem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z
poniższych sposobów

•             Adres
pocztowy – FachArt Tomasz Błaszczyk, ul. Jeziorna 63, 97-300, Piotrków Tryb.

•             Adres
poczty elektronicznej – kdsport.pl@gmail.com

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał
Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych
osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

•             od osób,
których dane dotyczą

•             w
przypadku rejestracji przy użyciu portali społecznościowych, za wyrażoną
świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane
dobrowolnie przez osoby, których dotyczą

(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres
IP, itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w
Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są
przetwarzane w jednym z następujących celów:

•             Realizacji
usług elektronicznych:

o             Usługi
rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim
związanych

•             Komunikacji
Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony
danych

•             Zapewnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

•             Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

o             art. 6
ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

o             art. 6
ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

o             art. 6
ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią

•             Ustawa z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

•             Ustawa z
dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)

•             Ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr
24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora?

•             W celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą
prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
polegający na ochronie naszych praw, w tym między innymi;

•             W celu
oceny ryzyka potencjalnych klientów

•             W celu
oceny planowanych kampanii marketingowych

•             W celu
realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przechowywane
wyłącznie przez okres świadczenia usługi w ramach prowadzonego serwisu przez
Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie 1 dnia od chwili
zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta
użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)

W wyjątkowych sytuacjach, w celu zabezpieczenie prawnie
uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może ulec
wydłużeniu. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane,
od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3
lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu
serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwarzanie danych może jednak być powierzone innym
podmiotom, realizującym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania
działalności Serwisu.

Do podmiotów takich można zaliczyć między innymi:

•             Firmy
hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

•             Firmy
serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie
infrastruktury IT

•             Firmy
pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach
Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

•             Firmy
odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku
dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

•             Firmy
odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi
pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię
Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską,
chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika
(np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla
każdej osoby odwiedzającej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego
podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych?

•             Prawo
dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich
danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

•             Prawo do
sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora
niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
Administratora

•             Prawo do
usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora
niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do
Administratora.

 

W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na
anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.

 

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość
samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika
umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

•             Prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania
danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania
prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora

•             Prawo do
przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora,
danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie
złożone do Administratora

•             Prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
realizowane na żądanie złożone do Administratora

•             Prawo
wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i
uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z
Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora
oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które
zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi
dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu
Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z
Serwisu.

§1 Definicje

•             Serwis –
serwis internetowy “kdsport.pl” działający pod adresem
https://kdsport.pl

•             Serwis
zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców
współpracujących z Administratorem

•             Administrator
Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej
Administrator) jest firma “FachArt Tomasz Błaszczyk”, prowadząca
działalność pod adresem: ul. Jeziorna 63, 97-300, Piotrków Tryb., o nadanym
numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7712697521, świadcząca usługi drogą
elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

•             Użytkownik
– osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną
za pośrednictwem Serwisu.

•             Urządzenie
– elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego
Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

•             Cookies
(ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na
Urządzeniu Użytkownika

•             RODO –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

•             Dane
osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej

•             Przetwarzanie
– oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie
poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

•             Ograniczenie
przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu
ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

•             Profilowanie
– oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej,
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania,
lokalizacji lub przemieszczania się

•             Zgoda –
zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie
oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

•             Naruszenie
ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych
przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych

•             Pseudonimizacja
– oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było
już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych
informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno
i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich
przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

•             Anonimizacja
– Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy
/ nadpisuje “dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub
powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał
Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych
osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

•             Cookies
wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
system teleinformatyczny Serwisu

•             Cookies
zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych,
które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały
świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i
zainstalowane w Serwisie

•             Cookies
sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez
Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są
usuwane z Urządzenia Użytkownika.

•             Cookies
trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis
do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po
zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest
ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

•             Mechanizmy
składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany
danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a
Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych
i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych
innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych
ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni
trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

•             Cookie
wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla
Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących
zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z
którego korzysta Użytkownik.

•             Cookie
zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu
weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa
Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o
globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad
zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za
bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją
wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów
zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala
na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki
Prywatności.

•             Kontrola
plików Cookie

o             Użytkownik
może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące
zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą
witrynę internetową

o             Użytkownik
może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie
korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego
Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

•             Zagrożenia
po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki
techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach
Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych
zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze
odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję
Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność
Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi
może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu
zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad
bezpiecznego korzystania z internetu.

•             Przechowywanie
danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by
przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były
bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich
przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje
wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą,
poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

•             Przechowywanie
haseł – Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej
postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie.
Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie
niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

•             Usprawnienie
i ułatwienie dostępu do Serwisu

•             Personalizacja
Serwisu dla Użytkowników

•             Umożliwienie
Logowania do serwisu

•             Usługi
afiliacyjne

•             Prowadzenie
statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)

•             Serwowanie
usług multimedialnych

•             Świadczenie
usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są
przetwarzane w jednym z następujących celów:

•             Realizacji
usług elektronicznych:

o             Usługi
rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim
związanych

o             Usługi
udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach
społecznościowych lub innych witrynach.

•             Komunikacji
Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony
danych

•             Zapewnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są
przetwarzane w jednym z następujących celów:

•             Prowadzenie
statystyk

•             Obsługi
programów afiliacyjnych

•             Zapewnienia
prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i
komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na
Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz
sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez
poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich
usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

•             Usługi
społecznościowe / łączone:

(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja,
itp.)

 

o             Facebook

•             Prowadzenie
statystyk:

o             WordPress
Stats (Automattic Inc.)

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą
Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki
świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób
wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest
gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane
dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych
usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

•             Adres IP

•             Typ
przeglądarki

•             Rozdzielczość
ekranu

•             Przybliżona
lokalizacja

•             Otwierane
podstrony serwisu

•             Czas
spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

•             Rodzaj
systemu operacyjnego

•             Adres
poprzedniej podstrony

•             Adres
strony odsyłającej

•             Język
przeglądarki

•             Prędkość
łącza internetowego

•             Dostawca
usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

•             Imię /
nazwisko / pseudonim

•             Adres
e-mail

•             Adres
zamieszkania

•             Numer
telefonu

•             Adres IP
(zbierane automatycznie)

•             Numer NIP

•             Numer
REGON

•             Inne dane
zwykłe

Część danych (bez danych identyfikujących) może być
przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących)
może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez
Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług
nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia
przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania
infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

•             Firmy
hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

•             Firmy
odpowiedzialne za prowadzenie księgowości Administratora (w przypadku dokonywania
transakcji zakupu w Serwisie)

•             Firmy
odpowiedzialne za dostarczanie produktów fizycznych do Użytkownika (usługi
pocztowe / kurierskie w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi
Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług
zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – H88 S.A. z
siedzibą w Poznaniu

 

Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

•             Regulamin
– niniejszy regulamin

•             Serwis –
serwis internetowych “kdsport.pl”, działających pod adresem
https://kdsport.pl

•             Usługodawca
– firma “FachArt Tomasz Błaszczyk” z adresem siedziby: ul. Jeziorna
63, 97-300, Piotrków Tryb., NIP: 7712697521,

•             Usługobiorca
– każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług
świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

•             Komunikacja
Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

•             Regulamin,
określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i
obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

•             Przedmiotem
usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu,
umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i
materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy
elektronicznych

•             Wszelkie
ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad
publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są
kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

•             Usługobiorca
bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów
udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

•             Usługodawca
nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w
Serwisie.

•             Usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez
Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu.
Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z
używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi
Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

•             Używanie
Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

•             Usługobiorcy
mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami
stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego
postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

•             Usługobiorcy
nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów
marketingowych.

•             Wymagania
techniczne korzystania z Serwisu:

o             urządzenie
z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

o             połączenie
z internetem,

o             dowolna
przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze
standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www
udostępniane w języku HTML5,

o             włączoną
obsługę skryptów JavaScript,

o             włączoną
obsługę plików Cookie

•             W celu
zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców
korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni
stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

•             Zabrania
się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

o             bez zgody
pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

o             bez zgody
pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

o             bez zgody
pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

o             podejmowania
prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i
oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym
Usługobiorcom lub Usługodawcy,

o             podejmowania
prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i
oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub
Usługodawcy,

o             podejmowania
jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania
Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

•             W
przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia
incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej
kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia
problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców
Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w
Serwisie

•             Serwis
udostępnia dane kontaktowe w postaci:

o             Adresu e-mail

•             W
przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą
przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną
część Regulaminu.

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis,
zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności
działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu
gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i
zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych
dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w
„Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

VI. Prawa autorskie

•             Właścicielem
Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.

•             Część
danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do
firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z
Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych
na licencji darmowej.

•             Na
podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się
wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz
przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google,
Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek
artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych,
wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody
przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

•             Zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste
informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich
autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z
zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części
artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale
udostępnionym w Serwisie.

VII. Odstąpienie od umowy

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy
zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w
którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać
z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest
w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest
na dole tej strony. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od
umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia
od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub
przekazać ją nam na adres firmy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż
14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar bez możliwości zwrotu:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Czyli przedmioty na wymiar oraz ze zmianą koloru farby.

VIII. Realizacja zamówienia:

       Po
zaksięgowaniu środków na koncie, zamówienie czeka w kolejce do realizacji.

       Wysyłka
kurierem od 1 dnia roboczego do 60 dni roboczych w zależności od ilości
zamówień w kolejce.

       W
tym czasie nie są wysyłane na maila powiadomienia o postępach w produkcji.

       Gdy
przedmiot jest gotowy, wysyłane jest śledzenie.

       Jeżeli
śledzenie nie podaje lokalizacji przesyłki, należy oczekiwać na zmianę statusu.
Firma kurierska podaje lokalizację przesyłki z opóźnieniem.

       Faktura
wysyłana jest na maila w ciągu kilku dni od zakupu.

Towar zamówiony w naszym sklepie jest dostarczany kurierem.
Każda paczka jest ubezpieczona na pełną kwotę wartości zamówionych produktów.

W chwili otrzymania przesyłki prosimy o sprawdzenie przesyłki
celem weryfikacji, czy nie została ona uszkodzona lub nie były podjęte
działania związane z jej naruszeniem lub ingerencją.

Reklamacja uszkodzonego przedmiotu podczas wysyłki możliwa
jest po sporządzeniu w obecności kuriera protokołu zniszczeń.

Reklamację co do przedmiotu należy zgłaszać w terminie 14
dni od otrzymania przesyłki.

IX. Cena:

Wszystkie ceny podane
w sklepie stanowią zaproszenie klienta do składania ofert sprzedaży, nie są
ofertą sprzedaży.

Klient składa ofertę
sprzedaży po określonej odgórnie cenie.

Usługodawca może nie
przyjąć oferty cenowej, powiadamiając klienta o tym fakcie.

X. Zmiany Regulaminu

•             Wszelkie
postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez
Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

•             Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

•             Traktuje
się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie
Regulaminu akceptuje go w całości.

XI. Postanowienia końcowe

•             Usługodawca
dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie
ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą
lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością
zewnętrznych automatycznych programów.

•             Usługodawca
zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w
Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego
powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

•             Usługodawca
zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia
Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

•             Usługodawca
zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego
uprzedzania o tym Usługobiorców.

•             Usługodawca
zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich
swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości
wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

•             Obowiązujące
oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym
Regulaminem.

•             We
wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z
Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

o             Wysyłając
wiadomość na adres e-mail: kdsport.pl@gmail.com

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie
w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.